Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty? Pomoc prawna

Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty? Pomoc prawna

Głównie 8-10 lat temu, w rzadszych przypadkach również obecnie, mnóstwo osób otwierało i wciąż otwiera polisolokaty. Produkt ten w swojej ofercie miały lub mają towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Axa, Allianz i wiele innych), banki (np. Getin Bank, Deutsche Bank) oraz pośrednicy finansowi (Open Finance). Ze względu na to, że posiadanie polisolokaty związane jest z różnego rodzaju opłatami: wstępną, za zarządzanie środkami, likwidacyjną, natomiast brak gwarancji wypłaty wkładu na koniec trwania umowy, wzrasta liczba postępowań dotyczących odzyskania pieniędzy i kosztów likwidacyjnych z polisolokat.

Konsekwencje likwidacji polisolokaty

Polisolokata – w wielkim skrócie i zgodnie z najprostszą definicją – to kombinacja lokaty oszczędnościowo-inwestycyjnej z ubezpieczeniem na życie i dożycie. W polisolokacie podział wpłat jest nierówny – przeważająca ich część przekazana jest na ryzykowne inwestycje. Zapisy w umowie, która wiąże klienta z bankiem czy ubezpieczycielem są w większości wypadków niekorzystne. W razie nieudanej inwestycji, opłatami obarczona zostaje tylko jedna strona, czyli klient.
Wpłaty na polisolokatę należy wnosić z częstotliwością określoną w umowie, na przykład co miesiąc, kwartał, pół roku lub rok. Częstą praktyką instytucji prowadzących polisolokaty jest reguła, iż w razie braku wpłaty, np. przez okres trzech kolejnych miesięcy, polisolokata zostaje zlikwidowana, a klient odbiera niewielką część z funduszu, jaki do tej pory zdołał zgromadzić.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Okres obowiązywania umowy o polisolokatę to od kilku do nawet kilkudziesięciu lat, dlatego nierzadko posiadacze polisolokaty decydują się na jej likwidację przed końcem jej trwania. Po podjęciu owej decyzji od właściciela zostaje pobrana opłata likwidacyjna – może ona osiągnąć nawet kwotę odpowiadającą ilości środków uzbieranych dotychczas na polisolokacie. W sytuacjach likwidacji polisolokaty warto zatem skorzystać z profesjonalnej porady – na rynku usług prawniczych są kancelarie wyspecjalizowane w prowadzeniu postępowań, takich jak odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat i likwidacja polisolokat.